Print deze pagina

Fehac nieuws

Voor het laatste FEHAC-nieuws kijk op:

http://fehac.nl/fehacnieuwsbrieven/

 

Leersum, 17 december 2010

FEHAC behaalt succes tegen nieuwe RDW maatregel over afgifte kenteken voor oldtimers uit het buitenland

RDW geeft bij invoeren van historisch voertuig weer een kenteken af indien men niet beschikt over Deel I en / of  Deel II  (incomplete originele kentekendocumenten)
Op 10 augustus jl. kondigde de RDW aan, dat per 16 augustus 2010 een  aangepaste werkwijze (nieuwe regeling)  in werking zou treden, waarbij het verplicht werd om een kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een voertuig, dat eerder in een andere EU lidstaat was geregistreerd.  Deze aanpassing was nodig om op een juiste wijze uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen in de Europese Richtlijn 1999/37 en de  Nederlandse wetgeving.  

Actie van de FEHAC heeft resultaat
De FEHAC heeft direct bij de RDW tegen deze aanpassing geprotesteerd. De maatregel betekende immers een concrete aanslag op het behoud van het mobiele erfgoed, waarvoor de FEHAC zich al 35 jaar inzet. En nog wel uit een onverwachte hoek. Het mag immers bekend worden verondersteld dat van veel oldtimer voertuigen binnen de EU (van inmiddels 27 landen!) in de loop der jaren de voertuigdocumenten verloren zijn gegaan. Deze voertuigen zijn ooit buiten gebruik gesteld en vervolgens 'vergeten' of weggezet in afwachting van een grote restauratie. Nadat de technische kant van de restauratie is voltooid en de voertuigen weer geschikt zijn voor deelname aan het verkeer, worden ze ter keuring aangeboden en na goedkeuring kan er opnieuw een kenteken worden afgegeven. Voor de eigenaar de bekroning op zijn werk!.

Vele eigenaren van voertuigen, die naar ons land zijn gehaald voor restauratie en waarvan geen officiële papieren beschikbaar waren, reageerden bij de FEHAC. Hun jarenlange inspanning was door deze maatregel immers “waardeloos” geworden. Mede dankzij publicaties van persberichten en uitzendingen via RTL Nieuws is de FEHAC in staat geweest om aandacht te vragen voor dit probleem.

Tevens heeft de FEHAC de RDW geïnformeerd over de situaties in andere EU landen, waar deze maatregel niet op een dergelijke manier is ingevoerd.

Deze landen hanteren veelal de voorwaarde, dat de identiteit van het voertuig vastgesteld moet kunnen worden aan de hand van het chassisnummer en andere voertuig gegevens. De FEHAC werkt daar zelfs aan mee aan de hand van de door de FEHAC afgegeven bouwjaarverklaringen. Daarnaast wordt in onze mede EU landen nagegaan of er niet sprake is van een gestolen voertuig. En als laatste voorwaarde kan aan het land, van waaruit het voertuig afkomstig is, worden gevraagd om een geen-bezwaar verklaring af te geven voor een nieuw kenteken in ons land. Kan aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt een kenteken afgegeven.

De door de FEHAC ondernomen actie en de samenwerking tussen de FEHAC en de RDW hebben er nu toe geleid, dat de  RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek bij de Europese Commissie gaan indienen om de betreffende Richtlijn 1999/37 aan te passen. De RDW zal vooruitlopend op en in afwachting van besluitvorming van de EC op dit verzoek, met ingang van 1 januari 2011 het weer mogelijk  maken  om voertuigen zonder documenten als Deel I en II  (incomplete kentekendocumenten)  in ons land in te voeren en op kenteken te zetten. Voorwaarde is wel dat kan worden voldaan aan de volgende eisen: positieve identiteitsonderzoek, positieve uitslag op onderzoek naar crimineel verleden van het voertuig en verklaring van geen bezwaar van de eerder registrerende lidstaat.

De FEHAC en de ruim 60.000 leden, die via hun club zijn aangesloten bij de FEHAC, zijn zeer verheugd, dat de RDW de juiste maatregelen  neemt  om het cultureel erfgoed in ons land te helpen behouden en de hobby van vele oldtimer liefhebbers weer mogelijk  maakt .

Informatie voor de redactie;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FEHAC bestuurslid Bert de Boer. Tel.no 06-54317390, e-mail: cpa@fehac.nl

 

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (in 1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt bijna 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Aldus zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar onder meer ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar ruim 30 jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op dit gebied. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.


Previous page: T603 al la Faurecia Premium Attitude
Volgende pagina: Tatra miniaturen